Профил на купувача

Съобщение за провеждане на публичен жребий по ОП: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП ще бъде проведен  публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 02.03.2017 г. от 11:30 ч. в административната сграда на район „Южен“-община Пловдив.

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

Ценовите оферти ще бъдат отворени на 23.02.2017 г. от 10:00 ч.


www.dg-svetlina.com - all rights reserved

created by SEO web design